Danprüfungen Thomas Rath, Dietmar Maierhofer

Thomas Rath zum Shodan in Iaidō, Dietmar Maierhofer zum Sandan in Iaidō am 18. Juni 2015