Embu im Rahmen der Danprüfung von I. Kaplan-MJER-Koden Kata und Ryushin Shōchi Ryū Iaijutsu

am 29.03.2022