Die Sōke-Linie

Gründer und 1. Sōke:
Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu

  2. Sōke    Tamiya Heibei Narimasa
  3. Sōke    Nagano Muraku Nyudo
  4. Sōke    Todo Gumbei Mitsushige
  5. Sōke    Arikawa Shōzaemon Munetsugu
  6. Sōke    Banno Danuemon Nobusada
  7. Sōke    Hasegawa Chikaranosuke Eishin
  8. Sōke    Arai Seitetsu Seishin
  9. Sōke    Hayashi Rokudayû Morimasa
10. Sōke    Hayashi Yasudayû Seishō
11. Sōke    ōguro Motoemon Kiyokatsu
12. Sōke    Hayashi Masu no Jō Masanari
13. Sōke    Yoda Manzō Takakatsu
14. Sōke    Hayashi Yadayû Masataka
15. Sōke    Tanimura Kame no Jō Takakatsu
16. Sōke    Gotō Masasuke
17. Sōke    ōe Masamichi
18. Sōke    Hogiyama Namio
19. Sōke    Fukui Harumasa
20. Sōke    Kōno Hyakuren
21. Sōke    Fukui Torao Seizan
22. Sōke    Ikeda Takashi
23. Sōke    Fukui Masato